Crinoids (featherstar)
Clarkcomanthus alternans - Comatulidae

Clarkcomanthus alternans - Comatulidae

Comaster audax - Comatulidae

Comaster audax - Comatulidae

Anneissia bennetti - Comatulidae

Anneissia bennetti - Comatulidae

Comanthina sp

Comanthina sp

Oxycomanthus bennetti - Comasteridae

Oxycomanthus bennetti - Comasteridae

Oxymetra sp. - Mariametridae

Oxymetra sp. - Mariametridae

Lamprometra palmata - Mariametridae

Lamprometra palmata - Mariametridae

Himerometra sp

Himerometra sp

Himerometra  robustipinna - Himerometridae

Himerometra robustipinna - Himerometridae

Pontiometra andersoni - Colobometridae

Pontiometra andersoni - Colobometridae

Colobometra perspinosa -  Colobometridae

Colobometra perspinosa - Colobometridae

Cenometra bella - Colobometridae

Cenometra bella - Colobometridae

Oligometra carpenteri - Colobometridae

Oligometra carpenteri - Colobometridae